Czcionka:

Polityka Prywatności

Klauzula informacyjna w zakresie świadczenia usług medycznych (art. 13 RODO)

1. Administratorem podanych danych jest Medic Park Sp.z.o.o. z siedzibą w Płocku, ul. Kolegialna 18, 09-402 Płock, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS za numerem 0000602360 , NIP: 7743225912, REGON: 363016089. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: kontakt@medicpark.pl lub telefonując pod numer: 24 267 46 25.

2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Medic Park w następujących celach oraz podstawach prawnych:

- W celach rezerwacji, zarówno potwierdzenia jak i odwołania konsultacji lekarskich tudzież badań diagnostycznych. Informowania Państwa o zarezerwowanych konsultacjach lekarskich lub badaniach diagnostycznych. Także w celach informacyjnych dotyczących rezerwacji lub innych sprawach związanymi z udzielanymi lub planowanymi świadczeniami zdrowotnymi – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f w związku z art. 9 ust. 2 lit. h rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r., s. 1) (dalej: „RODO”);

- Dotyczy to również weryfikacji państwa tożsamości warunkującej udzielenia wszelkich świadczeń zdrowotnych oraz w celach archiwizacji, udostępniania dokumentacji medycznej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c w związku z art. 9 ust. 2 h RODO i art. 24 ust. 1 i n. ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Prawa Pacjenta (Dz. U. z 2017 poz. 1318 i 1524);

- Z punktu przyjmowania korespondencji e-mailowej, telefonicznej, listownej oraz udzielania odpowiedzi na nie na podstawie art.6 ust. 1 lit. f RODO.

3. Przetwarzanie danych, o którym mowa w pkt 2 są niezbędnymi warunkami przystąpienia do realizacji świadczeń zdrowotnych przez Medic Park, a także wnioskowania wszelkich roszczeń. Mających na celu realizacji państwa interesów związanych z zapewnieniem dostępu do usług oraz konsultacji medycznych.

4. Dane osobowe będą przechowywane :

- w przypadku pkt 2 ppkt– przez okres warunkowany przepisami ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, tj. przez 20 lat, zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie (art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2, 3 i 4 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta)

- w przypadku pkt 2 ppkt –  termin warunkowany jest wraz z upływem okresu przedawnienia roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;

5. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

6. Pacjent posiada prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również masz prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Zasady udostępnienia dokumentacji medycznej zostały określone przez przepisy polskiego prawa.

7. Pacjent posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych narusza RODO.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.